งบการเงิน

ข้อมูลย้อนหลัง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   651,516 571,995
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3 842,874 773,248
สินค้าคงเหลือ 4 356,484 316,669
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5 7,986  11,771
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   1,858,860 1,673,683
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 6 96,174 113,897
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 - -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8 5,358 5,611
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   13,959 13,959
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 244,248 181,072
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   3,649 3,349
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   4,090 4,367
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   367,478 322,255
รวมสินทรัพย์   2,226,338 1,995,938
 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 10 529,116 459,363
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 11 406,409 351,946
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี   700 773
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   47,175 22,783
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   5,147 9,963
รวมหนี้สินหมุนเวียน   988,547 844,828
 
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี   1,304 1,455
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 12 21,318 20,714
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   826 3,007
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   23,448 25,176
รวมหนี้สิน   1,011,995 870,004
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 825,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 206,250 206,250
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
หุ้นสามัญ 824,227,596 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 206,057 206,057
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 87,737 87,737
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย   20,625 20,625
ยังไม่ได้จัดสรร   617,623 575,028
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   33,699 12,576
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   965,741 902,023
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย   248,602 223,911
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   1,214,343 1,125,934
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   2,226,338 1,995,938
 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2560 2559
 
รายได้
รายได้จากการขาย 791,498 721,967
รายได้อื่น
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 976 447
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 6 4,657 -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 - -
อื่นๆ 685 1,060
รวมรายได้ 797,816 723,474
 
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 643,841 622,098
ค่าใช้จ่ายในการขาย 23,548 20,694
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 50,477 39,726
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,416 2,870
รวมค่าใช้จ่าย 719,282 685,388
 
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 78,534 38,086
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (2,444) (2,598)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 76,090 35,488
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13 (24,047) (7,899)
กำไรสำหรับงวด 52,043 27,589
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (10,680) 7,320
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้ 13 2,136 (1,464)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง (8,544) 5,856
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 43,499 33,445
 
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 42,595 19,229
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 9,448 8,360
  52,043 27,589
 
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 37,582 22,742
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 5,917 10,703
  43,499 33,445
 
กำไรต่อหุ้น 14    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.052 0.023
 

บันทึกส่วนประกอบทางการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน หากท่านต้องการรายงานฉบับเต็ม โปรดคลิก ด้านล่างนี้ :

ฉบับเต็ม