งบการเงิน
 
2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2561 download  328 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2561 download  459 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 2561 download  491 KB.
2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560 download  806 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2560 download  293 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2560 download  247 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 2560 download  165 KB.
2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 download  232 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2559 download  180 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2559 download  152 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 2559 download  92 KB.
2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2558 download  166 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2558 download  119 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2558 download  114 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 2558 download  96 KB.
2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2557 download  152 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2557 download  116 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2557 download  103 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 2557 download  96 KB.
2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2556 download  155 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2556 download  121 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2556 download  117 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 2556 download  97 KB.
2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2555 download  132 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2555 download  114 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2555 download  111 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 2555 download  103 KB.
2554 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2554 download  182 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2554 download  144 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2554 download  141 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 2554 download  129 KB.
2553 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2553 download  276 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2553 download  113 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2553 download  133 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 2553 download  122 KB.
2552 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2552 download  151 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2552 download  112 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2552 download  93 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 2552 download  96 KB.
2551 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2551 download  99 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2551 download  94 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2551 download  90 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 2551 download  67 KB.
2550 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2550 download  104 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2550 download  100 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2550 download  77 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 2550 download  74 KB.
2549 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 2549 download  2.09 MB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 2549 download  299 KB.
2548 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2548 download  238 KB.
2547 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2547 download  171 KB.