งบการเงิน

ข้อมูลย้อนหลัง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
 
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 571,994,889 538,467,835
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 773,248,319 775,302,255
สินค้าคงเหลือ 9 316,669,311 301,830,626
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 11,770,460 6,643,882
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   1,673,682,979 1,622,244,598
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 11 113,896,956 73,264,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 5,604,097 6,487,860
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   13,959,000 13,959,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 181,071,921 184,549,235
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21 3,348,679 4,677,145
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   4,375,795 2,980,839
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   322,256,448 285,918,079
รวมสินทรัพย์   1,995,939,427 1,908,162,677
 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 459,362,652 521,130,204
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16 351,946,539 388,678,924
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 17 772,657 544,090
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   22,782,886 15,430,195
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   9,963,433 3,016,105
รวมหนี้สินหมุนเวียน   844,828,167 928,799,518
 
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 17 1,455,398 964,768
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 20,713,674 16,024,213
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21 3,007,197 484,214
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   25,176,269 17,473,195
รวมหนี้สิน   870,004,436 946,272,713
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 825,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 206,250,000 206,250,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
หุ้นสามัญ 824,227,596 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 206,056,899 206,056,899
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 87,736,899 87,736,899
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 19 20,625,000 20,625,000
ยังไม่ได้จัดสรร   575,028,341 450,218,312
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   12,576,235 5,885,632
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   902,023,374 770,522,742
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย   223,911,617 191,367,222
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   1,125,934,991 961,889,964
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   1,995,939,427 1,908,162,677
 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2559 2558
 
รายได้
รายได้จากการขาย 2,837,798,971 3,028,900,076
รายได้อื่น
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 25,575,644 24,554,117
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 1,130,574
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - -
อื่นๆ 9,546,896 9,885,106
รวมรายได้ 2,872,921,511 3,064,469,873
 
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 2,355,295,749 2,636,387,721
ค่าใช้จ่ายในการขาย 92,302,066 85,404,768
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 175,302,775 183,807,004
ค่าใช้จ่ายอื่น    
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   - -
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน   3,299,213 -
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   1,324,984 -
อื่นๆ   36,509 -
รวมค่าใช้จ่าย 2,627,561,296 2,905,599,493
 
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 245,360,215 158,870,380
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (10,087,177) (12,114,274)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 235,273,038 146,756,106
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21 (50,075,348) (36,162,630)
กำไรสำหรับปี 185,197,690 110,593,476
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 15,395,577 (4,435,681)
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้ 21 (3,079,115) 887,136
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง -สุทธิจากภาษีเงินได้ 12,316,462 (3,548,545)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (3,385,706) (3,212,830)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 677,141 622,173
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,708,565) (2,590,657)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 194,805,587 104,454,274
 
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 143,209,858 75,345,881
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 41,987,832 35,247,595
  185,197,690 110,593,476
 
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 148,683,599 71,030,690
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 46,121,988 33,423,584
  194,805,587 104,454,274
 
กำไรต่อหุ้น 22    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.174 0.091
 

บันทึกส่วนประกอบทางการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน หากท่านต้องการรายงานฉบับเต็ม โปรดคลิก ด้านล่างนี้ :

ฉบับเต็ม