ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/05/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
  1. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี 367,750,000 44.62
  2. น.ส.ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี 34,803,100 4.22
  3. นายลือชา โพธิ์อบ 29,119,500 3.53
  4. นายวริศ โพธิ์อบ 15,325,900 1.86
  5. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี 12,250,000 1.49
  6. น.ส.จันทร์จิรา จุลธีระ 11,185,100 1.36
  7. น.ส.สุธิดา สุวรรณนภาศรี 9,250,000 1.12
  8. น.ส.ปิยะดา สุวรรณนภาศรี 9,250,000 1.12
  9. นายพีรพล สุวรรณนภาศรี 9,250,000 1.12
  10. น.ส.ปิยะดา สุวรรณนภาศรี 9,250,000 1.12
  11. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,194,500 0.99
  12. นายวิเชียร เศวตวาณิช 5,000,000 0.61
  13. นายศุภโรจ โรจน์วีระ 4,400,000 0.53