ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2561 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี 551,625,000 44.62
2.  น.ส.ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี 52,204,650 4.22
3.  นายลือชา โพธิ์อบ 34,482,150 2.79
4.  นายวริศ โพธิ์อบ 27,512,700 2.23
5.  นายจรัล ระวีแสงสูรย์ 24,100,000 1.95
6.  นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี 18,375,000 1.49
7.  น.ส.จันทร์จิรา จุลธีระ 16,777,650 1.36
8.  น.ส.ปิยะดา สุวรรณนภาศรี 13,875,000 1.12
9.  น.ส.ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี 13,875,000 1.12
10.  น.ส.สุธิดา สุวรรณนภาศรี 13,875,000 1.12
11.  นายพีรพล สุวรรณนภาศรี 13,875,000 1.12
12.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,688,179 1.11
13.  นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 10,350,000 0.84
14.  นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 7,500,000 0.61