Email This Print This 

 
ภาพวีดีโอจากบริษัท
 

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561  
  วันที่ :  23 เมษายน 2561  
  สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้  
  ระยะเวลา : 01:21:57  

  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561  
  วันที่ :  31 มกราคม 2561  
  สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้  
  ระยะเวลา : 01:23:49  

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560  
  วันที่ :  20 เมษายน 2560  
  สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้  
  ระยะเวลา : 53:44  

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559  
  วันที่ :  25 เมษายน 2559  
  สถานที่ : ณ ห้องกรุงเทพ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ซิตี้  
  ระยะเวลา : 01:00:55  

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2557  
  วันที่ :  22 เมษายน 2557  
  สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้  
  ระยะเวลา : 01:33:35  

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2556  
  วันที่ :  22 เมษายน 2556  
  สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้  
  ระยะเวลา : 36:36  

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2555  
  วันที่ :  20 เมษายน 2555  
  สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว  
  ระยะเวลา : 49:19  

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2554  
  วันที่ :  24 เมษายน 2554  
  สถานที่ : ณ ห้องกรุงเทพ โรงแรมรอยัลซิตี้  
  ระยะเวลา : 01:04:34  

  SET Opportunity Day 2Q2009  
  วันที่ :  26 สิงหาคม 2552  
  สถานที่ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101  
  ระยะเวลา : 39:53  

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552  
  วันที่ :  8 เมษายน 2552  
  สถานที่ : โรงแรมเอสดี อเวนิว  
  ระยะเวลา : -  

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551  
  วันที่ :  29 เมษายน 2551  
  สถานที่ : ณ ห้อง ประชุมปิ่นเกล้า โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว  
  ระยะเวลา : 29 นาที  

  SET Opportunity Day FY2007  
  วันที่ :  11 มีนาคม 2551  
  สถานที่ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101  
  ระยะเวลา : 40 นาที  

  SET Opportunity Day 2Q07  
  วันที่ :  27 สิงหาคม 2550  
  สถานที่ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101  
  ระยะเวลา : 66 นาที  

 

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550  
  วันที่ :  23 เมษายน 2550  
  สถานที่ :    
  ขนาดไฟล์ : 33.65 MB