การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

 198 KB

Shareholders to Propose Agenda To the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

 185 KB
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

รายละเอียด
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

 137 KB
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561  180 KB
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2560 และ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560  7,109 KB
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง  150 KB
เอกสารแนบที่ 4 หนังสือมอบฉันทะ  
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  89 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  105 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  142 KB
เอกสารแนบที่ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  80 KB
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  213 KB
เอกสารแนบที่ 7 แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม  4.90 MB
   

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

รายละเอียด
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

 336 KB
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมสามัญประจา ปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560  370 KB
เอกสารแนบที่ 2 รายละเอียดเบื้องต้นของใบสา คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จา กัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)  363 KB
เอกสารแนบที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)  847 KB
เอกสารแนบที่ 4 หนังสือมอบฉันทะ  
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  202 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  273 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  298 KB
เอกสารแนบที่ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  195 KB
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  619 KB
เอกสารแนบที่ 7 แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม  935 KB
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

 225 KB
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  264 KB
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2559 และ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง  2.58 MB
เอกสารแนบที่ 4 หนังสือมอบฉันทะ  
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  122 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  205 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  203 KB
เอกสารแนบที่ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  117 KB
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  540 KB
เอกสารแนบที่ 7 แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม  858 KB
เอกสารแนบที่ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  107 KB
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

รายละเอียด
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

 260 KB
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558  216 KB
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2558 และ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง  138 MB
เอกสารแนบที่ 4 หนังสือมอบฉันทะ  
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  124 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  138 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  191 KB
เอกสารแนบที่ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ การออกเสียงลงคะแนน  127 KB
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับ  1.72 MB
เอกสารแนบที่ 7 แผนที่  867 KB
เอกสารแนบที่ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  103 KB
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

รายละเอียด
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

 260 KB
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  316 KB
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2557  4,340 KB
Annual Report 2014  3,933 KB
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง  183 MB
เอกสารแนบที่ 4 หนังสือมอบฉันทะ  
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  106 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  97 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  160 KB
เอกสารแนบที่ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ การออกเสียงลงคะแนน  95 KB
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับ  1.60 MB
เอกสารแนบที่ 7 แผนที่  867 KB
เอกสารแนบที่ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  119 KB
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

รายละเอียด
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

 260 KB
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556  316 KB
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2556  10.2 MB
Annual Report 2013  3.4 MB
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง  2.68 MB
เอกสารแนบที่ 4 หนังสือมอบฉันทะ  
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  130 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  255 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  289 KB
เอกสารแนบที่ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ การออกเสียงลงคะแนน  249 KB
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับ  5.19 MB
เอกสารแนบที่ 7 แผนที่  851 KB
เอกสารแนบที่ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  242 KB
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

รายละเอียด
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

 186 KB
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555  223 KB
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2555  5.48 MB
Annual Report 2012  7.02 MB
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง  1.12 MB
เอกสารแนบที่ 4 หนังสือมอบฉันทะ  
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  131 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  114 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  191 KB
เอกสารแนบที่ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ การออกเสียงลงคะแนน  103 KB
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับ  3.12 MB
เอกสารแนบที่ 7 แผนที่  858 KB
เอกสารแนบที่ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  132 KB
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

รายละเอียด
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

 137 KB
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554  129 KB
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2554  2.82 MB
Annual Report 2011  3.71 MB
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง  272 KB
เอกสารแนบที่ 4 หนังสือมอบฉันทะ  
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  57 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  64 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  107 KB
เอกสารแนบที่ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ การออกเสียงลงคะแนน  195 KB
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับ  178 KB
เอกสารแนบที่ 7 แผนที่  97 KB
เอกสารแนบที่ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  57 KB
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

รายละเอียด
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

 233 KB
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553  424 KB
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2553  2.81 MB
Annual Report 2010  4.21 MB
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง  178 KB
เอกสารแนบที่ 4 หนังสือมอบฉันทะ  
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  129 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  193 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  251 KB
เอกสารแนบที่ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ การออกเสียงลงคะแนน  138 KB
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับ  120 KB
เอกสารแนบที่ 7 แผนที่  171 KB
เอกสารแนบที่ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  171 KB
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

รายละเอียด
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

 160 KB
เอกสารแนบที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552  147 KB
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง  120 KB
เอกสารแนบที่ 4 สารสนเทศบริษัทฯ ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน  118 KB
เอกสารแนบที่ 5 ข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน  102 KB
เอกสารแนบที่ 6 หนังสือมอบฉันทะ  
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  94 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  109 KB
          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  149 KB
เอกสารแนบที่ 7 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  121 KB
เอกสารแนบที่ 8 ข้อบังคับ  129 KB
เอกสารแนบที่ 9 แผนที่และแบบฟอร์มลงทะเบียน  171 KB